/* Social media openen in nieuw scherm */
085 – 73 78 427 info@omop.nl

Tijdens de uitvoering van een RAW-raamovereenkomst is vaak onduidelijkheid over de betekenis van een deelopdracht. Soms leidt dit zelfs tot discussies tussen de opdrachtgever en de aannemer. 

Maar wat is nu een deelopdracht?

In artikel 01.21.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 wordt de volgende uitleg gegeven aan een deelopdracht:

“Deelopdracht: opdracht aan de aannemer tot uitvoering van werkzaamheden onder de voorwaarden gesteld in de RAW-overeenkomst”.

Bovenstaande geeft aan dat er opdracht wordt verleend voor werkzaamheden op basis van de RAW-raamovereenkomst. In de praktijk is een deelopdracht een verzameling van besteksposten welke is samengesteld door (bijvoorbeeld de toezichthouder van) de opdrachtgever of door (de uitvoerder van) de aannemer. De opdracht heeft meestal betrekking op één locatie, bijvoorbeeld het herstraten van 200 m2 straatbakstenen in een wegvak. Veel opdrachtgevers kiezen ervoor om voor meerdere van dit soort locaties in één keer een deelopdracht te verstrekken. De hoeveelheden per locatie zijn dan vaak moeilijk te herleiden.

 Mijn advies

Ik adviseer onze opdrachtgevers altijd om per locatie (bijvoorbeeld één straat) een deelopdracht te verstrekken met een hoeveelhedenstaat en eventueel een foto of schets. Zo zijn alle hoeveelheden te herleiden en kan ook eenvoudig worden vastgesteld of er onder- of overschrijdingen zijn.

 Indien ervoor wordt gekozen toch meerdere locaties binnen een deelopdracht te bundelen dan is het belangrijk onderscheid te maken tussen de deellocaties. Hierbij is het is van groot belang dat in Deel 1 van de RAW-raamovereenkomst goed staat omschreven wat de opdrachtgever onder een deelopdracht verstaat. Wordt dit niet gedaan, dan kan dit tijdens de uitvoering discussies opleveren bij de verrekening van bijvoorbeeld het mobiliseren of verplaatsen van materieel.

Definitie deelopdracht

Als voorbeeld zou je onderstaande tekst in Deel 1 van de raamovereenkomst kunnen opnemen:

Daar waar in dit bestek wordt gesproken over een deelopdracht wordt hiermee in aanvulling op artikel 01.21.01 lid 01 sub d. van de Standaard bedoeld:

“Een opdracht voor het uitvoeren van een onderling overeengekomen hoeveelheid werkzaamheden op één of meerdere deellocaties, welke is opgesteld aan de hand van besteksposten met bijbehorende eenheidsprijzen uit de raamovereenkomst”.

Daar waar in dit bestek wordt gesproken van een deellocatie wordt hiermee bedoeld:

“Een locatie met aaneengesloten oppervlakken/werkzaamheden of oppervlakken/werkzaamheden met een duidelijke samenhang op korte afstand van elkaar”.

Wat je hierbij verstaat onder ‘op korte afstand van elkaar’ moet je omschrijven in de raamovereenkomst. Let er op dat deze omschrijving dan wel correspondeert met de omschrijvingen zoals opgenomen in de besteksposten voor het mobiliseren en/of verplaatsen van materieel.

Meer informatie

Sander Bekker

Adviseur civiele techniek

06 - 12 06 00 02